הודעה בדבר העברת קופות הגמל

תאריך:  14 בפברואר, 2019

 

הודעה בדבר העברת קופות הגמל

מניהול של כור תדיראן גמל לניהולה של הלמן אלדובי

 

ביום 29 בינואר  2019, נחתם הסכם בין כור תדיראן גמל לבין הלמן-אלדובי גמל, במסגרתו הוסכם, בין היתר, על העברת ניהולן של כלל קופות הגמל כור תדיראן גמל, להלמן-אלדובי גמל. לידיעתך, הלמן אלדובי גמל צפויה למזג את הקופות שהועברו מכור תדיראן גמל לקופות בניהולה של הלמן אלדובי גמל, וזאת בד בבד עם ההעברה כאמור.

במסגרת האמור, קופות הגמל צפויות לעבור מניהול כור תדיראן גמל לניהול הלמן-אלדובי - גמל ("הקופה המועברת").

 

להלן יפורטו פרטי כל הקופות שיועברו במסגרת העברת הניהול:

 

שם הקופה

מ"ה

כור-תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים

581

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים-מסלול כללי

582

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים עד 50

9899

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים 50-60

9900

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים 60 ומעלה

9901

 

 

המועד המשוער לביצוע העברת הניהול  הינו  31 במרץ, 2019, או כל מועד אחר שיאושר על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

לכל עמית שמורה הזכות להעביר את כספו בכל עת מהקופה המועברת לכל קופת גמל שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

יובהר כי זכויות העמיתים לא תפגענה כתוצאה מעצם העברת הניהול. הלמן-אלדובי גמל תוכל לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין לשנות את תקנון הקופה ואת זכויות העמיתים.

החל ממועד העברת הניהול ומיזוג הקופות, יהיו זכאים העמיתים - עם מעברם והפיכתם לעמיתי הלמן-אלדובי גמל - לדמי ניהול שנתיים בשיעור של 0.55%. דמי ניהול אלה יגבו ממך לתקופה של לפחות 5 שנים ממועד הפיכתך לעמית הלמן-אלדובי גמל. בכל מקרה בו ישונו דמי הניהול, תימסר לך הודעה על כך, כנדרש על פי דין.

תשומת הלב כי במסגרת העברת הניהול, יועברו גם מאגרי המידע הכוללים בין היתר מידע אודות העמיתים, פרטיהם, הפקדותיהם, זכויותיהם וכיו"ב מכור תדיראן גמל להלמן-אלדובי גמל.

 

להלן פרטי הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ:

מספר תאגיד: 51-222726-5

כתובת: הרוקמים 26, חולון

טלפון: 03-6000100 פקס: 03-6121900

כתובת אתר אינטרנט: www.gemel.co.il

כתובת דוא"ל לפניות: services@gemel.co.il

 

להלן פרטי כור תדיראן גמל בע"מ:

מספר תאגיד: 512459751

כתובת: איינשטיין 40 רמת אביב (אצל אפסילון)

טלפון: 073-2112215

כתובת אתר אינטרנט: www.ktgemel.co.il

כתובת דוא"ל לפניות: yaronh@epsilon.co.il

 

 

 

           בכבוד רב,

          כור תדיראן גמל בע"מ

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs