בדיקת זכאות מוטבים

ממשק אינטרנטי מרכזי

 

לידיעתכם, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הקים ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור החשבונות. הממשק יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

 

הסרת פרטי עמית מממשק האינטרנטי

 

עמית המעוניין כי פרטים אודות קיום חשבונותיו בקופות יוסרו מן הממשק מתבקש לשלוח בקשה בצירוף צילום ת.ז. לכתובת איינשטיין 40 ת"א עבור כור תדיראן גמל אצל אפסילון בית השקעות, או  באמצעות הפקס שמספרו 03-6411891.

 

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

 

על המוטב/היורש/השאר לשלוח בקשת משיכת כספים בצירוף תעודת פטירה מקורית העתק "נאמן למקור" ואישור מעסיק לשחרור כספי הפיצויים.

אם המוטב/השאר הנו קטין יחתמו הוריו בצירוף ת"ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע"פ צו מינוי מקורי או מאושר "נאמן למקור" שיצורף לבקשת המשיכה .

 

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה מקור או נאמן למקור.

 

עם קבלת המסמכים הנדרשים, נבדוק את זכאותך.

איסוף המסמכים הנדרשים אורך לעיתים זמן רב והודעה על כך תשלח לידך.

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs