כור תדיראן גמל

תאריך:  2 באפריל, 2019

 

הודעה בדבר העברת קופות הגמל

מניהול של כור תדיראן גמל בע"מ ("כור תדיראן גמל") 

לניהולה של הלמן-אלדובי - קופות גמל ופנסיה בע"מ ("הלמן-אלדובי גמל")

תוך כדי מיזוגן לקופות הלמן-אלדובי גמל

 

 

ביום 29 בינואר  2019 וביום 17 בפברואר 2019, נחתמו הסכמים בין כור תדיראן גמל לבין הלמן-אלדובי גמל, במסגרתם הוסכם, בין היתר, על העברת ניהולן של כלל קופות הגמל שבניהול כור תדיראן גמל, להלמן-אלדובי גמל, תוך כדי מיזוגן לקופות הלמן אלדובי גמל.

אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: ביום 3 במרץ 2019, ניתן אישור מראש על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להעברת הניהול מרצון של הקופה המועברת, בהתאם להוראות חוזר גמל 2015-2-2 "אישור מראש להעברת ניהול של קופת גמל".

מועד ביצוע העברת הניהול: 31 במרץ, 2019.

בהתאם לאמור, החל מיום 01 באפריל 2019, קופות הגמל הינן בניהול הלמן-אלדובי גמל. באותו מועד, מוזגו קופות גמל אלה (המפורטות גם בטבלה להלן), לקופותיה של הלמן-אלדובי גמל. מידע על מיזוג קופות הגמל, ניתן למצוא באתר הלמן-אלדובי גמל:

 

להלן יפורטו פרטי כל קופות הגמל שהועברו במסגרת העברת הניהול ("הקופה המועברת"): 

 

שם הקופה המתמזגת

מ"ה

שם הקופה הממזגת

מ"ה

כור-תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים

581

הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי

 

262

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים - מסלול כללי

582

הלמן אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

 

9879

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים עד 50

9899

הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה

 

9887

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים 50-60

9900

הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60

 

9878

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים 60 ומעלה

9901

הלמן אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

 

9879

 

יובהר, כי לכל עמית שמורה הזכות להעביר את כספו בכל עת מהקופה המועברת לכל קופת גמל שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

עוד יובהר, כי זכויות העמיתים לא תפגענה כתוצאה מעצם העברת הניהול. הלמן-אלדובי גמל תוכל לאחר ביצוע העברת הניהול כאמור ובהתאם להוראות הדין לשנות את תקנון הקופה ואת זכויות העמיתים.

תשומת הלב כי במסגרת העברת הניהול, יועברו גם מאגרי המידע הכוללים בין היתר מידע אודות העמיתים, פרטיהם, הפקדותיהם, זכויותיהם וכיו"ב מכור תדיראן גמל להלמן-אלדובי גמל.

 

החברה הקולטת


להלן פרטי הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ:

מספר תאגיד: 51-222726-5

כתובת: הרוקמים 26, חולון

טלפון: 03-6000100 פקס: 03-6121900

כתובת אתר אינטרנט: https://www.hag.co.il

כתובת דוא"ל לפניות: services@gemel.co.il

 

החברה המעבירה


להלן פרטי כור תדיראן גמל בע"מ:

מספר תאגיד: 512459751

כתובת: איינשטיין 40 רמת אביב (אצל אפסילון)

טלפון: 073-2112215

כתובת אתר אינטרנט: www.ktgemel.co.il

כתובת דוא"ל לפניות: yaronh@epsilon.co.il

 

  

   בכבוד רב,          

          כור תדיראן גמל בע"מ

 

 

 

 

 אודות כור תדיראן גמל

 

כור תדיראן גמל בע"מ הינה חברה מנהלת לקופות גמל ענפיות.

החברה הוקמה בשנת 1997 בשם תדיראן גמל בע"מ ובשנת 1999 שונה שמה לשמה הנוכחי.

  

החברה אינה פועלת למטרות רווח

 

החברה מנהלת בנאמנות שתי קופות גמל ענפיות כדלקמן: "כור-תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים" ו-"כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ופיצויים".

 

 

ממועד הקמתה לא חל שינוי מבני בעסקי החברה.

בעלת המניות היחידה בחברה במישרין ובעקיפין הינה "כור תעשיות בע"מ".

חברות קבוצת  אי די בי  וכור מהוות  צדדים קשורים.

 

 

תחומי פעילות

 

החברה מנהלת כספי תגמולים ופיצויים בשתי קופות גמל:

  • קופת גמל מרכזית לפיצויים
  • קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים

 

 מבנה שליטה וצדדים קשורים לרבות שיעורי האחזקה

 

לכור תדיראן גמל הסכם למתן שירותי ניהול ותפעול עם אפסילון בית השקעות בע"מ*. במסגרת הסכם זה מעניקה אפסילון בית השקעות לכור תדיראן שירותי ניהול, שירותים משפטיים, ניהול השקעות, ניהול סיכונים, תפעול אתר אינטרנט, שירותי משרד ומזכירות ומבצעת בעבור החברה את כל הדיווחים הנדרשים לפי דין ובכלל.

 

 * אפסילון בית השקעות הינה חברה אשר 68.75% מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה מוחזקים על-ידי כור תעשיות בע"מ.


 הודעה חשובה לציבור העמיתים בקופת הגמל האישית לפיצויים:
משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעלי חשבונות קטנים בקופת גמל, שסך היתרה בהם ביום 31.12.2012 לא עלה על 7,000 ₪, למשוך את כספם בפטור מלא ממס. אפשרות המשיכה הסתיימה ביום 30/06/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן


 

הנכם מוזמנים לצפות בנתוני חשבונכם המנוהל ע"י כור תדיראן גמל בע"מ,

באמצעות מערכת איחזור המידע של בנק הפועלים.

 

לתשומת ליבכם, 

מטעמי אבטחת מידע, על מנת לקבל סיסמה לצורך כניסה ראשונה לחשבונכם יש לפנות למר ירון חכים,

מנהל מערך התפעול והבקרה,

בטלפון 073-2112215 או דוא"ל  koorgemel@epsilon.co.il

 


 

 

בנוגע לשליחת ייפויי כח ותפעולם ניתן לפנות למחלקת תפעול הקופה


 

 

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs