כור תדיראן גמל

תאריך:  14 בפברואר, 2019

 

הודעה בדבר העברת קופות הגמל

מניהול של כור תדיראן גמל לניהולה של הלמן אלדובי

 

ביום 29 בינואר  2019, נחתם הסכם בין כור תדיראן גמל לבין הלמן-אלדובי גמל, במסגרתו הוסכם, בין היתר, על העברת ניהולן של כלל קופות הגמל כור תדיראן גמל, להלמן-אלדובי גמל. לידיעתך, הלמן אלדובי גמל צפויה למזג את הקופות שהועברו מכור תדיראן גמל לקופות בניהולה של הלמן אלדובי גמל, וזאת בד בבד עם ההעברה כאמור.

במסגרת האמור, קופות הגמל צפויות לעבור מניהול כור תדיראן גמל לניהול הלמן-אלדובי - גמל ("הקופה המועברת").

 

להלן יפורטו פרטי כל הקופות שיועברו במסגרת העברת הניהול:

 

שם הקופה

מ"ה

כור-תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים

581

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים-מסלול כללי

582

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים עד 50

9899

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים 50-60

9900

כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים 60 ומעלה

9901

 

 

המועד המשוער לביצוע העברת הניהול  הינו  31 במרץ, 2019, או כל מועד אחר שיאושר על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

לכל עמית שמורה הזכות להעביר את כספו בכל עת מהקופה המועברת לכל קופת גמל שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

יובהר כי זכויות העמיתים לא תפגענה כתוצאה מעצם העברת הניהול. הלמן-אלדובי גמל תוכל לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין לשנות את תקנון הקופה ואת זכויות העמיתים.

החל ממועד העברת הניהול ומיזוג הקופות, יהיו זכאים העמיתים - עם מעברם והפיכתם לעמיתי הלמן-אלדובי גמל - לדמי ניהול שנתיים בשיעור של 0.55%. דמי ניהול אלה יגבו ממך לתקופה של לפחות 5 שנים ממועד הפיכתך לעמית הלמן-אלדובי גמל. בכל מקרה בו ישונו דמי הניהול, תימסר לך הודעה על כך, כנדרש על פי דין.

תשומת הלב כי במסגרת העברת הניהול, יועברו גם מאגרי המידע הכוללים בין היתר מידע אודות העמיתים, פרטיהם, הפקדותיהם, זכויותיהם וכיו"ב מכור תדיראן גמל להלמן-אלדובי גמל.

 

להלן פרטי הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ:

מספר תאגיד: 51-222726-5

כתובת: הרוקמים 26, חולון

טלפון: 03-6000100 פקס: 03-6121900

כתובת אתר אינטרנט: www.gemel.co.il

כתובת דוא"ל לפניות: services@gemel.co.il

 

להלן פרטי כור תדיראן גמל בע"מ:

מספר תאגיד: 512459751

כתובת: איינשטיין 40 רמת אביב (אצל אפסילון)

טלפון: 073-2112215

כתובת אתר אינטרנט: www.ktgemel.co.il

כתובת דוא"ל לפניות: yaronh@epsilon.co.il

 

 

 

           בכבוד רב,

          כור תדיראן גמל בע"מ

 

 

 

 

 אודות כור תדיראן גמל

 

כור תדיראן גמל בע"מ הינה חברה מנהלת לקופות גמל ענפיות.

החברה הוקמה בשנת 1997 בשם תדיראן גמל בע"מ ובשנת 1999 שונה שמה לשמה הנוכחי.

  

החברה אינה פועלת למטרות רווח

 

החברה מנהלת בנאמנות שתי קופות גמל ענפיות כדלקמן: "כור-תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים" ו-"כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ופיצויים".

 

 

ממועד הקמתה לא חל שינוי מבני בעסקי החברה.

בעלת המניות היחידה בחברה במישרין ובעקיפין הינה "כור תעשיות בע"מ".

חברות קבוצת  אי די בי  וכור מהוות  צדדים קשורים.

 

 

תחומי פעילות

 

החברה מנהלת כספי תגמולים ופיצויים בשתי קופות גמל:

  • קופת גמל מרכזית לפיצויים
  • קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים

 

 מבנה שליטה וצדדים קשורים לרבות שיעורי האחזקה

 

לכור תדיראן גמל הסכם למתן שירותי ניהול ותפעול עם אפסילון בית השקעות בע"מ*. במסגרת הסכם זה מעניקה אפסילון בית השקעות לכור תדיראן שירותי ניהול, שירותים משפטיים, ניהול השקעות, ניהול סיכונים, תפעול אתר אינטרנט, שירותי משרד ומזכירות ומבצעת בעבור החברה את כל הדיווחים הנדרשים לפי דין ובכלל.

 

 * אפסילון בית השקעות הינה חברה אשר 68.75% מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה מוחזקים על-ידי כור תעשיות בע"מ.


 הודעה חשובה לציבור העמיתים בקופת הגמל האישית לפיצויים:
משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעלי חשבונות קטנים בקופת גמל, שסך היתרה בהם ביום 31.12.2012 לא עלה על 7,000 ₪, למשוך את כספם בפטור מלא ממס. אפשרות המשיכה הסתיימה ביום 30/06/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן


 

הנכם מוזמנים לצפות בנתוני חשבונכם המנוהל ע"י כור תדיראן גמל בע"מ,

באמצעות מערכת איחזור המידע של בנק הפועלים.

 

לתשומת ליבכם, 

מטעמי אבטחת מידע, על מנת לקבל סיסמה לצורך כניסה ראשונה לחשבונכם יש לפנות למר ירון חכים,

מנהל מערך התפעול והבקרה,

בטלפון 073-2112215 או דוא"ל  koorgemel@epsilon.co.il

 


 

 

בנוגע לשליחת ייפויי כח ותפעולם ניתן לפנות למחלקת תפעול הקופה


 

 

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs